Pomoc - noktowizor.com.pl

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego noktowizor.com.pl


§ .1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku.
2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www. noktowizor.com.pl jest Tomasz Kofel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą; Izukof.pl Tomasz Kofel z siedzibą w Pogórzu, ul. Zamoyskiego 6 81-198 Kosakowo, NIP 958-146-94-75, REGON: 220639170.
3. Sklep Myśliwski w Pogórzu przy ul. Zamoyskiego 6 czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00 , adres poczty elektronicznej: ibkg@wp.pl
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie noktowizor.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany. 

5. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.noktowizor.com.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.


§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.noktowizor.com.pl lub telefonicznie w godzinach pracy Sklepu Myśliwskiego w Pogórzu pod numerami: +48 (58) 776 21 30. 
2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty noktowizor.com.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami. 
3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.
4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, kartą płatniczą/Dotpay, przelewem na konto noktowizor.com.pl.
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia, 
b) w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto noktowizor.com.pl
c) w przypadku płatności karta kredytową poprzez serwis Dotpay.pl - w chwili otrzymania na przez noktowizor.com.pl potwierdzenia dokonania zapłaty, 
d) w przypadku zakupu ratalnego - po otrzymania przez właściciela sklepu podpisanej przez klienta umowy kredytowej, bądź otrzymania informacji od banku o udzieleniu kredytu. 
6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT. 
 7. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice RP, zgodnie z dyspozycją art. 35d ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku przemieszczania broni palnej lub amunicji z terytorium RP jako państwa początkowego transakcji, wymaga się poświadczenia zgody przewozowej przez komendanta wojewódzkiego Policji. 
8. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, noktowizor.com.pl zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów. 
 9. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, produkt niedostępny). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.

10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
11. W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres ibkg@wp.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”. 

12. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
§ 3. Dostawa i odbiór produktu

1. Produkty zamówione w sklepie internetowym kolba.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej GLS.
2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu kolba.pl. 
3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 14.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 14.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym. 
4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem kolba.pl celem rozwiązania zaistniałego problemu. 
5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP wynosi 15 zł. 
6. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 299,00 zł klient nie ponosi kosztów wysyłki na terenie kraju (RP). Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów. 
7. W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie pocztą e-mail. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


§ 4. Zwroty i wymiany

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu.  Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, widocznego na dole niniejszej strony. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo. 
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
§ 5. Reklamacje

1. Sklep internetowy noktowizor.com.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

2. Noktowizor.com.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

3.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że noktowizor.com.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu należy odesłać go na adres: Reklamacje noktowizor.com.pl ul. Zamoyskiego 6, Pogórze, 81-198 Kosakowo.

W celu usprawnienia procesu reklamacji w szczególności wskazania przez klienta żądania prosimy wypełnić formularz REKLAMACJE lub dołączyć do przesyłki krótką informację odnośnie reklamacji i zakresu żądania klienta o których mowa w niniejszym paragrafie.


§ 6. Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego noktowizor.com.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta. 
2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.noktowizor.com.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami noktowizor.com.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych. 


§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
a) realizacji umowy, 
b) wysłania zamówienia. 
2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep noktowizor.com.pl 
 3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), 
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), 
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

§ 8. Warunki sprzedaży broni, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń

1. Na podstawie przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią, tj.:
a) Art. 31 ust.2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 r. wraz z późn. zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
oraz
b) § 13 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej

Każdy Klient dokonujący zakupu broni w serwisie noktowizor.com.pl, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, zobowiązany jest do przesłania na adres: ibkg@wp.pl  zeskanowanego dowodu osobistego, w oparciu o który serwis noktowizor.com.pl będzie mógł zweryfikować pełnoletność osoby kupującej, oraz spełnić obowiązki ewidencyjne  a  tym samym potwierdzić legalność dokonanej transakcji sprzedaży.

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez noktowizor.com.pl wyłącznie w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym także realizacji złożonego zamówienia oraz wystawienia faktury lub rachunku. Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) w zakresie w jakim, powyższe uprawnienia nie stoją w sprzeczności z wykonywaniem przez serwis noktowizor.com.pl (administratora danych osobowych) oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu sposobu ewidencjonowania danych osobowych dotyczących obrotu bronią, na posiadanie której przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na broń.

3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep noktowizor.com.pl.

 4. W związku z powyższym, serwis noktwizor.com.pl, jako administrator danych osobowych Klientów informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo każdego z Klientów serwisu, powierzone dane osobowe Klienta są danymi poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dane te będą  przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),

b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

 

§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat

IZUKOF.PL Tomasz Kofel, ul. Zamoyskiego 6, Pogórze 81-198 Kosakowo, tel +48 (58) 776 21 30; ibkg@wp.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data